Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zakres obowiązków

 1. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności PZD.
 2. Główny księgowy PZD odpowiada za budżet i gospodarkę finansowo ? księgową zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 3. Radca prawny wykonuje obsługę prawną PZD zgodnie z ustawą o radcach prawnych z 6 lipca 1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.).
 4. Do zadań Sekcji Technicznej należy:
  1. prowadzenie ewidencji i wykazów dróg powiatowych oraz wykazów i ksiąg obiektów mostowych, a także gromadzenie danych technicznych i eksploatacyjnych dróg i mostów,
  2. prowadzenie przeglądów dróg i obiektów mostowych, zbieranie informacji, czuwanie nad stanem technicznym dróg, obiektów mostowych i przepustów, zabezpieczanie sprawności komunikacyjnej oraz informowanie w tym zakresie Zarządu Powiatu,
  3. nadzór nad realizacją bieżących zadań obwodów drogowo-mostowych,
  4. opracowywanie planów bieżącego utrzymania dróg, obiektów mostowych i budynków, planów remontów i budowy dróg oraz planów remontów obiektów mostowych i budynków oraz planów inwestycji,
  5. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzenie we współpracy z samodzielnym stanowiskiem ds. zamówień publicznych przetargów z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych, remontów i budowy dróg, remontów obiektów mostowych, a także robót drogowych i mostowych o charakterze inwestycyjnym i zawierania umów,
  6. prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg, m.in. zezwoleń na wykonywanie robót w pasach drogowych, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych, zjazdów, urządzeń przy drogach, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie imprez o charakterze religijnym, wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
  7. prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zajętymi pod drogi i pasy drogowe - we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego,
  8. uczestnictwo w pracach powiatowego komitetu przeciwpowodziowego w zakresie przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów
  9. kontrola realizacji robót prowadzonych na drogach powiatowych.
 5. Do zakresu działania Obwodów Drogowo-Mostowych należy:
  1. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na drogach imostach w szczególności w zakresie składowania materiałów i umieszczania urządzeń w pasie drogowym, dopuszczalnych nacisków na oś, masy, nośności (przy współudziale policji), kontrolowanie zgodności uzgodnień lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych w stosunku do dróg oraz informowanie o naruszeniach Dyrektora PZD,
  2. dokumentowanie naruszeń pasa drogowego, wprowadzanie na polecenie Dyrektora PZD ograniczeń ruchu, kontrolowanie obiektów przydrożnych,
  3. interwencyjne uzupełnianie oznakowaniadróg i mostów, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów,
  4. usuwanie z korony drogi i poboczy przeszkód zagrażających bezpieczeństwu i zanieczyszczeń,
  5. kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i mostów w zakresie określonym przez Dyrektora PZD,
  6. utrzymywanie urządzeń drogowych m.in. znaków, słupków hektometrycznych, parkingów, miejsc postojowych oraz zieleni przydrożnej w zakresie robót interwencyjnych,
  7. prowadzenie prac interwencyjnych na drogach, obiektach mostowych i przepustach,
  8. konserwacja bieżąca mostów,
  9. wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych PZD,
  10. utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych użytkowanych przez obwód.
 6. Sekcja ds. Kadr, Administracji, Archiwum i BHP wykonuje obowiązki w zakresie:
  1. spraw osobowych pracowników, zatrudniania, realizacji funduszu płac, kart wynagrodzeń pracowników PZD, oraz spraw związanych z dyscypliną pracy,
  2. zaopatrzenia,
  3. gospodarki pojazdami będącymi w dyspozycji PZD,
  4. prowadzenia archiwum PZD,
 7. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości należy:
  1. prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej,
  2. prowadzenia kasy,
  3. rozliczanie inwentaryzacji,
  4. kontrola prawidłowości przepływu dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
  5. działania analityczno-sprawozdawcze oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu Powiatu i Skarbnika.
 8. Do zadań stanowiska ds. BHP należy prowadzenie w zakładzie pracy spraw BHP, a w szczególności wykonywanie bieżącej kontroli, analizy i oceny stanowisk pracy, maszyn i urządzeń pod względem bhp oraz warunków pracy na poszczególnych stanowiskach.
 9. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, a w szczególności przygotowywanie dokumentów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), udział w pracach Komisji Przetargowej oraz sporządzanie umów.

Dodana: 2 sierpień 2017 14:02

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 14:02

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17
Fax: (0) 85 740 22 19

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Borsucza 2 15-569 Białystok
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273