Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych - kategoria I

Powiatowy Zarząd Dróg wydaje zezwolenia na przejazd drogami powiatowymi pojazdów nienormatywnych kategorii I obejmujące

 • pojazdy o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
 • pojazdy o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - pobierz,
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-552 Białystok
 3. Opłaty:
  50 zł
  – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
  100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
  200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

  Opłaty należy wnieść na konto:

  Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok

  Nr konta: 16 1020 1332 0000 1602 0385 7885
   
 4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Zezwolenie w sprawie jest wydawane w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia dokumentów i uiszczeniu opłaty.
 5. Tryb odwoławczy
  Zarządcy drogi przysługuje prawo do wydania odmowy zezwolenia w formie Decyzji administracyjnej. Od Decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 6. Akty prawne
  • Art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami); 
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami); 
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego; 
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 - z późniejszymi zmianami)

Dodana: 30 wrzesień 2018 16:35

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2018 16:35

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17
Fax: (0) 85 740 22 19

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
58 09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Borsucza 2 15-569 Białystok
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273