Uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy wniosek o wydanie odpisu, kopii lub duplikatu dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu ustawienia tymczasowego stoiska
 1. Wymagane dokumenty
  1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej
   • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej - pobierz
   • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, z podaniem jego wymiarów w skali 1:500 lub 1:1000;
   • ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym;
   • ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy prowadzonych robót;
   • projekt lub schemat (gdy nie jest wymagany projekt) organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;
   • szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  2. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
   1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - pobierz
   • plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem w skali 1:500 lub 1:1000
   • ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowy
   • ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.
  3. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
   • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - pobierz
  4. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu
   1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu - pobierz
   2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
   3. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
   4. zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
   5. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę zjazdu
   6. uzgodnienia dokumentacji - do wglądu.
  5. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy
   1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy - pobierz
   2. plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, ze wskazaniem miejsca
    ustawienia reklamy w skali 1:500 lub 1:1 000;
   3. projekt graficzny reklamy
  6. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia tymczasowego stoiska handlowego
   1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia tymczasowego stoiska handlowego - pobierz
   2. plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, ze wskazaniem miejsca
    ustawienia stoiska handlowego w skali 1:500 lub 1:1 000;
   3. projekt graficzny stoiska handlowego
 2. Miejsce złożenia dokumentów
  Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-552 Białystok
 3. Opłaty
  Opłatę należy wnieść w terminie do 14 dni od dnia kiedy Decyzja stała się ostateczna.
  Opłaty należy wnieść na konto:

  Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok

  Nr konta: 16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

  Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w uchwale Rady Powiatu Białostockiego nr IX/85/2019
 4. Termin i sposób załatwienia
  Decyzja administracyjna w sprawie jest wydawana bezzwłocznie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Decyzję należy odebrać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. W przypadku wystąpienia braków w złożonych dokumentach Strona jest wezwana pismem do ich usunięcia w przeciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Nie usunięcie braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie Decyzji. Decyzja jest wykonywana natychmiast w przypadku nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności (na podstawie Art. 108 Kpa). Jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniami wszystkich stron podlega ona wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
 6. Przepisy prawne
  • Ustawa "o drogach publicznych" z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. "w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego" (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)
  • Uchwała Rady Powiatu Białostockiego Nr IX/85/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz 2632)
  • Uchwała nr 1946/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

Dodana: 3 sierpień 2017 08:35

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2021 13:56

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273