Uzyskanie zezwolenia na zjazd z drogi

wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej - pobierz
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-552 Białystok
 3. Opłata skarbowa:
  Opłata skarbowa jest pobierana w przypadku, gdy na działce na którą wykonywany będzie zjazd prowadzona będzie działalność gospodarcza i wynosi ona 82 zł.
  W przypadku gdy sprawę prowadzi pełnomocnik w imieniu właściciela działki dodatkowa opłata wynosi 17 zł.
  Opłaty należy wnieść na rachunek:

  Urząd Miejski w Supraślu
  16-030 Supraśl ul. Piłsudskiego 58

  09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

 4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Decyzja w sprawie jest wydawana w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Zawiera ona dodatkowo warunki na jakich ma być wykonany zjazd.
 5. Tryb odwoławczy
  Od Decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Decyzja nie ulega wykonaniu, bo nie jest ostateczna. Wniesienie odwołania w terminie odwoławczym wstrzymuje wykonanie Decyzji. Nie wstrzymuje wykonania, jeżeli Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (Art. 108 Kpa).
  Decyzja podlega wykonaniu w okresie odwoławczym, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (Art. 130, par. 4 - Oświadczenie).
 6. Informacje dodatkowe
 7. Akty prawne
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 - z późniejszymi zmaianmi)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 156 poz 1118 z 2006 r. - z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 - z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. "o opłacie skarbowej" (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Dodana: 30 wrzesień 2018 16:24

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2021 13:39

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273