Powiatowy Zarząd Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego. Zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 1103 km (1020 km - drogi zamiejskie i 83 km - drogi miejskie) położonych na terenie 15 gmin.

 Zakres zadań

PZD powołany jest do zarządzania drogami powiatowymi. Do zakresu działania PZD należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowania,
 2. pracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymywanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zawiązanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 11. wykonywanie robót i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 17. we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą w tym:
  1. nabywanie gruntów, wnioskowanie o ich wywłaszczenie na rzecz powiatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości,
  2. wnioskowanie o uwłaszczenie powiatu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do stosownych organów,
 18. uzgadnianie tras i czasu procesji i pielgrzymek na drogach powiatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego- na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów wyznaniowych,
 19. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części - na podstawie ustaw z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego - Polskie Koleje Państwowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) oraz z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.).

Dodana: 2 sierpień 2017 13:45

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2021 10:12

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273