Klauzule informacyjne

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  z   siedzibą w   Zaściankach, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok,   adres   e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl, tel. 85 740-22-17

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pzd@iod.podlasie.pl, Marek Falkowski

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt „c” RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

 

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Ustawa z 7 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

- Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

 

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się..

 

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Dodana: 9 kwiecień 2021 10:06

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2021 10:06

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273