Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Sulik, kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 22 17 oraz mailowo pzd@pzd.bialystok.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne oraz boczne mają jeden stopień schodowy. Pomieszczenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku znajdują się na pierwszym piętrze budynku na które prowadzą schody. Jedno pomieszczenie znajduje się na parterze.

Kancelaria znajduję się po prawej stronie po wejściu na I piętro.

W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kontaktować się telefonicznie pod numer 85 740 22 17 w celu powiadomienia pracownika PZD prowadzącego sprawę, że zachodzi potrzeba kontaktu z petentem w pomieszczeniu na parterze

Do budynku i pomieszczeń Powiatowego zarządu dróg w Białymstoku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W PZD nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku, ul. Usługowa 6/3, 15-521 Zaścianki

Do budynku ODM Białystok prowadzi 1 wejście poprzedzone schodami z trzech stopni. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości wstępu.

Jest to budynek parterowy bez schodów wewnętrznych i windy.

Przed budynkiem brak parkingu z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W ODM Białystok nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie ul. Białostocka 80, 16-050 Michałowo

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony placu manewrowego. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu.

W budynku nie ma dostępnej windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W ODM Michałowo nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu ul. Piłsudskiego 61, 18-105 Suraż

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony wjazdu na posesję. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu.

W budynku nie ma dostępnej windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Obwodzie Drogowo-Mostowym nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Dodana: 11 listopad 2020 15:02

Zmodyfikowana: 30 marzec 2023 08:40

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273