Statut

I. Postanowienia ogólne

§1. 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zwany dalej w skrócie PZD działa na podstawie:

1)  ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2)  ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),

3)  ustawy z 16 grudnia 2C05 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251),

4)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 165, poz. 1203),

5)  uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, oraz uchwały Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

§2. 1. PZD jest jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Siedzibą PZD są Zaścianki, Szosa Baranowicka 37.

3. PZD używa pieczęci o treści „Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku„.

4. Działalność        Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku obejmuje teren powiatu białostockiego w skład, którego wchodzą gminy: Choroszcz, Wasilków, Supraśl, Tykocin, Czarna Białostocka, Zawady, Dobrzyniewo Kościelne, Suraż, Poświętne, Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Gródek, Zabłudów.

II. Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

§3. PZD powołany jest do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

§4. 1. Do zakresu działania PZD należy w szczególności:

1)  opracowywanie projektów planów budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowania,

2)  opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

3)  pełnienie funkcji inwestora,

4)  utrzymywanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zawiązanych z drogą,

5)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6)  przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7)  koordynacja robót w pasie drogowym,

8)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)  prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

10)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11)  wykonywanie  robót i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14)  wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie drogi i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16)  sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

17)  we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą w tym:

a)    nabywanie gruntów, wnioskowanie o ich wywłaszczenie na rzecz powiatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości,

b)    wnioskowanie o uwłaszczenie powiatu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do stosownych organów,

18)  uzgadnianie tras i czasu procesji i pielgrzymek na drogach powiatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego- na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów wyznaniowych,

19)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części - na podstawie ustaw z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego - Polskie Koleje Państwowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) oraz z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.).

2. PZD może współdziałać z gminami w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.

III. Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

§5.  1. PZD w Białymstoku kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego,

2.  Podział zadań między Dyrektorem, a jego zastępcą określa Dyrektor PZD po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu.

3.  Dyrektor    PZD jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.

4.  Dyrektor    odpowiada za całokształt działalności i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi PZD i reprezentuje go na zewnątrz.

5.  Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników PZD należą do właściwości Dyrektora.

§6. Zarząd Powiatu upoważnia Dyrektora PZD do wydawania indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości powiatu, oraz upoważnia Dyrektora do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PZD.

§7. Wewnętrzną strukturę organizacyjną PZD określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

IV. Gospodarka finansowa

§8. PZD prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

V. Nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

§9. 1. Nadzór nad PZD sprawuje Zarząd Powiatu Białostockiego.

2. Kontrolę działalności PZD sprawują na polecenia Zarządu Powiatu Wydziały Starostwa Powiatowego.

VI. Postanowienia końcowe

§10. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu.

Dodana: 2 sierpień 2017 14:01

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 14:01

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok

Godziny pracy: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Tel.: 85 740 22 17

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl

ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

Nr rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku:
16 1020 1332 0000 1602 0385 7885

Nr rachunku do wnoszenia opłat skarbowych:
Urząd Miejski w Supraślu 16-030
Supraśl ul. Piłsudskiego 58
09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

Oddziały:

Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku
ul. Usługowa 6/3 15-521 Zaścianki
tel. 607-446-271

Obwód Drogowo-Mostowy w Michałowie
ul. Białostocka 80 16-050 Michałowo
tel. 85 718 95 25
tel. 607-446-272

Obwód Drogowo-Mostowy w Surażu
ul. Piłsudskiego 61 18-105 Suraż
tel. 85 650 31 62
tel. 607-446-273